Commit cc1bacc3 authored by Yves's avatar Yves

Mettre à jour license_g1-eo-EO.md

parent 0e64c824
Pipeline #6178 skipped with stage
Licencc Ğ1 - v0.2.8
Licencc Ğ1 - v0.2.9
===================
:dato: 2017-04-04 12:59
:modifita: 2019-07-20 19:00
:modifita: 2019-07-14 12:00
**Licenco de la mono kaj promeso de respondeco.**
......@@ -52,7 +52,7 @@ La 4a°) tamen preferindas al la 4b°), dum la punktoj 1°) 2°) kaj 3°) estas
Valida 2 monatojn, atestaĵo por nova membro estas definitive aprobita nur se la atestito havas almenaŭ 4 aliajn atestaĵojn fine de tiuj 2 monatoj, alie la enir-procezo devos esti rekomencita.
Por fariĝi nova membro de la RdF Ğ1, necesas do akiri 5 atestaĵojn kaj troviĝi je distanco < 5 rilate al 80% (aŭ pli) el la referencaj membroj de la RdF.
Por fariĝi nova membro de la RdF Ğ1, necesas do akiri 5 atestaĵojn kaj troviĝi je distanco <= 5 paŝoj de 80% (aŭ pli) el la referencaj membroj de la RdF.
Membro de la RdF Ğ1 estas referenca membro, kiam li/ŝi ricevis kaj sendis almenaŭ Y[N] atestaĵojn, kie N estas la nombro de membroj de la RdF kaj Y[N] = plafono N^(1/5). Ekzemploj:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment