Commit f204dc88 authored by Yves's avatar Yves
Browse files

Petites améliorations de la traduction de la licence en espéranto suite aux remarques de Pascal-34.

parent 35d0dcc4
Pipeline #6658 failed with stage
in 37 seconds
......@@ -21,13 +21,13 @@ Bone koni personon supozigas, ke vi scipovas kontakti lin/ŝin per pluraj rimedo
Neniam atestu sola, sed akompanata de almenaŭ unu alia membro de la RdF Ğ1 por eviti ĉian manipulan eraron. Kaze de eraro, tuj avertu aliajn membrojn de la RdF Ğ1.
Antaŭ ĉiu atestado, ne forgesu kontroli, ĉu tiu konto (ĉu ĝi estas validigota aŭ jam membro) jam ricevis unu aŭ plurajn atestaĵojn. Laŭnecese petu informojn por konkakti tiujn aliajn atestantojn por kune kontroli, ke vi bone konas la personon, kiu kreis la novan konton, kaj ankaŭ ties publikan ŝlosilon.
Antaŭ ĉiu atestado, nepre kontrolu, ke tiu konto (ĉu ĝi estas validigota aŭ jam membro) jam ricevis unu aŭ plurajn atestaĵojn. Laŭnecese petu informojn por konkakti ties aliajn atestintojn por kune kontroli, ke vi bone konas la personon, kiu kreis la novan konton, kaj ankaŭ ties publikan ŝlosilon.
Kontrolu ke la atestoto bone regas sian konton: bona rimedo por kontroli tion estas sendi kelkajn Ğ1 al la celata konto, kaj poste peti resendon al via propra konto. Tio certigas, ke la atestoto bone regas sian privatan ŝlosilon.
Kontrolu ke viaj kontaktoj bone studis kaj komprenis la licencon Ğ1 ĝisdatan.
Se vi ekkonscias, ke efektiva aŭ ebla atestanto de la koncernata konto ne konas la koncernatan personon, tuj avertu fakulojn pri la temo inter viaj konatoj de la RdF Ğ1, por ke la valid-procezo estu kontrolita de la RdF Ğ1.
Se vi ekkonscias, ke efektiva aŭ ebla atestanto de la koncernata konto ne konas la koncernatan personon, tuj avertu fakulojn pri la temo inter viaj konatoj de la RdF Ğ1, por ke la valid-procezo estu kontrolata de la RdF Ğ1.
Kiam vi estas membro de la RdF Ğ1, kaj ke vi estas atestonta novan konton:
......@@ -38,11 +38,11 @@ Kiam vi estas membro de la RdF Ğ1, kaj ke vi estas atestonta novan konton:
2°) ke vi persone kontrolis kun li/ŝi, ke temas ja pri tiu publika ŝlosilo, kiun vi estas atestonta (vidu ĉi-suprajn konsilojn).
3°) ke vi bone kontrolis kun la koncernata persono, ke li/ŝi ja kreis sian Duniter-dokumenton pri konto-nuligo, kiu laŭbezone ebligos al li/ŝi malaktivigi sian membro-statuson (kaze de konto-ŝtelo, ID-ŝanĝo, erare kreita konto, ktp.).
3°) ke vi bone kontrolis kun la koncernata persono, ke li/ŝi ja kreis sian Duniter-dokumenton pri konto-nuligo, kiu laŭbezone ebligos al li/ŝi malaktivigi sian membro-statuson (kaze de konto-ŝtelo, ID-ŝanĝo, konto erare kreita, ktp.).
4a°) ke vi fizike renkontis la personon por certiĝi, ke ja lin/ŝin vi bone konas, kaj ke ja li/ŝi uzas tiun publikan ŝlosilon.
4b°) aŭ ke vi distance kontrolis la ligon persono/publik-ŝlosilo kontaktante la personon per pluraj komunikiloj malsamaj, kiel paper-poŝto + sociaj retoj + forumo + retpoŝto + video-konferenco + telefono (rekoni la voĉon). Ĉar se oni povas fiuzi retadreson aŭ forum-konton, estos multe pli malfacile fiuzi kvar malsamajn komunikilojn, kaj imiti la aspekton (vidan) kaj plie la voĉon de la persono.
4b°) aŭ ke vi distance kontrolis la ligon persono / publik-ŝlosilo kontaktante la personon per pluraj komunikiloj malsamaj, kiel paper-poŝto + sociaj retoj + forumo + retpoŝto + video-konferenco + telefono (rekoni la voĉon). Ĉar se oni povas fiuzi retadreson aŭ forum-konton, estos multe pli malfacile fiuzi kvar malsamajn komunikilojn, kaj imiti la aspekton (vidan) kaj plie la voĉon de la persono.
La 4a°) tamen preferindas al la 4b°), dum la punktoj 1°) 2°) kaj 3°) estas antaŭ ĉio nepraj.
......@@ -84,14 +84,14 @@ kun kiel parametroj:
kaj kiel variabloj:
* *M* la ĉioma mona maso je ekvinokso
* *N* la nombro de membroj je ekvinokso
* *M* la ĉioma mona maso je la ekvinokso
* *N* la nombro de membroj je la ekvinokso
Programoj Ğ1 kaj licenco Ğ1
--------------------------
La programoj Ğ1 ebligantaj al la uzantoj mastrumi ties uzon de Ğ1 devas transdoni tiun licencon kun la programo, kaj ankaŭ la aron de la teknikaj parametroj de la mono Ğ1 kaj de la RdF Ğ1, kiu estas enskribita en la bloko 0 de Ğ1. Programo, kiu ne konformiĝus al tiuj devigoj de la licenco, ne estus kongrua kun Ğ1.
La programoj Ğ1, kiuj ebligas al la uzantoj mastrumi ties uzon de Ğ1, devas transdoni tiun licencon kun la programo, kaj ankaŭ la aron de la teknikaj parametroj de la mono Ğ1 kaj de la RdF Ğ1, kiu estas enskribita en la bloko 0 de Ğ1. Programo, kiu ne konformiĝus al tiuj devigoj de la licenco, ne estus kongrua kun Ğ1.
Por pli da precizigoj pri la teknikaj detaloj, eblas rekte konsulti la kodon de Duniter, kiu estas libera programo, kaj ankaŭ la datenojn de la blokĉeno Ğ1 ekhavante ĝin tra ekzemplero (aŭ nodo) Duniter Ğ1.
Por pli da precizigoj pri la teknikaj detaloj, eblas rekte konsulti la kodon de Duniter, kiu estas libera programo, kaj ankaŭ la datenojn de la blokĉeno Ğ1 ekhavante ilin tra ekzemplero (aŭ nodo) Duniter Ğ1.
Pli da informoj ĉe la retejo de la teamo Duniter https://www.duniter.org
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment