Commit 8e119375 authored by Éloïs's avatar Éloïs

deps: upgrade reqwest to 0.11

parent b7a2fb66
Pipeline #10968 passed with stages
in 11 minutes and 32 seconds
......@@ -78,7 +78,7 @@ version = "0.11.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "ee49baf6cb617b853aa8d93bf420db2383fab46d314482ca2803b40d5fde979b"
dependencies = [
"winapi 0.3.9",
"winapi",
]
[[package]]
......@@ -263,7 +263,7 @@ checksum = "d9b39be18770d11421cdb1b9947a45dd3f37e93092cbf377614828a319d5fee8"
dependencies = [
"hermit-abi",
"libc",
"winapi 0.3.9",
"winapi",
]
[[package]]
......@@ -440,6 +440,12 @@ version = "0.5.6"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0e4cec68f03f32e44924783795810fa50a7035d8c8ebe78580ad7e6c703fba38"
[[package]]
name = "bytes"
version = "1.0.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "b700ce4376041dcd0a327fd0097c41095743c4c8af8887265942faf1100bd040"
[[package]]
name = "cache-padded"
version = "1.1.1"
......@@ -477,7 +483,7 @@ dependencies = [
"num-integer",
"num-traits",
"time",
"winapi 0.3.9",
"winapi",
]
[[package]]
......@@ -527,16 +533,6 @@ dependencies = [
"cache-padded",
]
[[package]]
name = "console_error_panic_hook"
version = "0.1.6"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "b8d976903543e0c48546a91908f21588a680a8c8f984df9a5d69feccb2b2a211"
dependencies = [
"cfg-if 0.1.10",
"wasm-bindgen",
]
[[package]]
name = "const_fn"
version = "0.4.4"
......@@ -1093,25 +1089,9 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "9564fc758e15025b46aa6643b1b77d047d1a56a1aea6e01002ac0c7026876213"
dependencies = [
"libc",
"winapi 0.3.9",
"winapi",
]
[[package]]
name = "fuchsia-zircon"
version = "0.3.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "2e9763c69ebaae630ba35f74888db465e49e259ba1bc0eda7d06f4a067615d82"
dependencies = [
"bitflags",
"fuchsia-zircon-sys",
]
[[package]]
name = "fuchsia-zircon-sys"
version = "0.3.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "3dcaa9ae7725d12cdb85b3ad99a434db70b468c09ded17e012d86b5c1010f7a7"
[[package]]
name = "futures"
version = "0.3.8"
......@@ -1370,11 +1350,11 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "h2"
version = "0.2.7"
version = "0.3.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "5e4728fd124914ad25e99e3d15a9361a879f6620f63cb56bbb08f95abb97a535"
checksum = "6b67e66362108efccd8ac053abafc8b7a8d86a37e6e48fc4f6f7485eb5e9e6a5"
dependencies = [
"bytes",
"bytes 1.0.1",
"fnv",
"futures-core",
"futures-sink",
......@@ -1427,18 +1407,18 @@ version = "0.2.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "28d569972648b2c512421b5f2a405ad6ac9666547189d0c5477a3f200f3e02f9"
dependencies = [
"bytes",
"bytes 0.5.6",
"fnv",
"itoa",
]
[[package]]
name = "http-body"
version = "0.3.1"
version = "0.4.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "13d5ff830006f7646652e057693569bfe0d51760c0085a071769d142a205111b"
checksum = "2861bd27ee074e5ee891e8b539837a9430012e249d7f0ca2d795650f579c1994"
dependencies = [
"bytes",
"bytes 1.0.1",
"http",
]
......@@ -1456,11 +1436,11 @@ checksum = "494b4d60369511e7dea41cf646832512a94e542f68bb9c49e54518e0f468eb47"
[[package]]
name = "hyper"
version = "0.13.9"
version = "0.14.4"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "f6ad767baac13b44d4529fcf58ba2cd0995e36e7b435bc5b039de6f47e880dbf"
checksum = "e8e946c2b1349055e0b72ae281b238baf1a3ea7307c7e9f9d64673bdd9c26ac7"
dependencies = [
"bytes",
"bytes 1.0.1",
"futures-channel",
"futures-core",
"futures-util",
......@@ -1480,15 +1460,15 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "hyper-tls"
version = "0.4.3"
version = "0.5.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "d979acc56dcb5b8dddba3917601745e877576475aa046df3226eabdecef78eed"
checksum = "d6183ddfa99b85da61a140bea0efc93fdf56ceaa041b37d553518030827f9905"
dependencies = [
"bytes",
"bytes 1.0.1",
"hyper",
"native-tls",
"tokio",
"tokio-tls",
"tokio-native-tls",
]
[[package]]
......@@ -1527,15 +1507,6 @@ dependencies = [
"cfg-if 1.0.0",
]
[[package]]
name = "iovec"
version = "0.1.4"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "b2b3ea6ff95e175473f8ffe6a7eb7c00d054240321b84c57051175fe3c1e075e"
dependencies = [
"libc",
]
[[package]]
name = "ipnet"
version = "2.3.0"
......@@ -1587,16 +1558,6 @@ dependencies = [
"unwrap",
]
[[package]]
name = "kernel32-sys"
version = "0.2.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "7507624b29483431c0ba2d82aece8ca6cdba9382bff4ddd0f7490560c056098d"
dependencies = [
"winapi 0.2.8",
"winapi-build",
]
[[package]]
name = "kv_typed"
version = "0.1.0"
......@@ -1622,9 +1583,9 @@ checksum = "e2abad23fbc42b3700f2f279844dc832adb2b2eb069b2df918f455c4e18cc646"
[[package]]
name = "libc"
version = "0.2.80"
version = "0.2.86"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "4d58d1b70b004888f764dfbf6a26a3b0342a1632d33968e4a179d8011c760614"
checksum = "b7282d924be3275cec7f6756ff4121987bc6481325397dde6ba3e7802b1a8b1c"
[[package]]
name = "linked-hash-map"
......@@ -1692,16 +1653,6 @@ version = "0.3.16"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "2a60c7ce501c71e03a9c9c0d35b861413ae925bd979cc7a4e30d060069aaac8d"
[[package]]
name = "mime_guess"
version = "2.0.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "2684d4c2e97d99848d30b324b00c8fcc7e5c897b7cbb5819b09e7c90e8baf212"
dependencies = [
"mime",
"unicase",
]
[[package]]
name = "miniz_oxide"
version = "0.4.3"
......@@ -1714,33 +1665,25 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "mio"
version = "0.6.23"
version = "0.7.9"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "4afd66f5b91bf2a3bc13fad0e21caedac168ca4c707504e75585648ae80e4cc4"
checksum = "a5dede4e2065b3842b8b0af444119f3aa331cc7cc2dd20388bfb0f5d5a38823a"
dependencies = [
"cfg-if 0.1.10",
"fuchsia-zircon",
"fuchsia-zircon-sys",
"iovec",
"kernel32-sys",
"libc",
"log",
"miow",
"net2",
"slab",
"winapi 0.2.8",
"ntapi",
"winapi",
]
[[package]]
name = "miow"
version = "0.2.2"
version = "0.3.6"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "ebd808424166322d4a38da87083bfddd3ac4c131334ed55856112eb06d46944d"
checksum = "5a33c1b55807fbed163481b5ba66db4b2fa6cde694a5027be10fb724206c5897"
dependencies = [
"kernel32-sys",
"net2",
"winapi 0.2.8",
"ws2_32-sys",
"socket2",
"winapi",
]
[[package]]
......@@ -1776,7 +1719,7 @@ version = "1.2.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "99851e6ad01b0fbe086dda2dea00d68bb84fc7d7eae2c39ca7313da9197f4d31"
dependencies = [
"bytes",
"bytes 0.5.6",
"derive_more",
"encoding_rs",
"futures",
......@@ -1816,23 +1759,21 @@ dependencies = [
"tempfile",
]
[[package]]
name = "net2"
version = "0.2.36"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "d7cf75f38f16cb05ea017784dc6dbfd354f76c223dba37701734c4f5a9337d02"
dependencies = [
"cfg-if 0.1.10",
"libc",
"winapi 0.3.9",
]
[[package]]
name = "normalize-line-endings"
version = "0.3.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "61807f77802ff30975e01f4f071c8ba10c022052f98b3294119f3e615d13e5be"
[[package]]
name = "ntapi"
version = "0.3.6"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "3f6bb902e437b6d86e03cce10a7e2af662292c5dfef23b65899ea3ac9354ad44"
dependencies = [
"winapi",
]
[[package]]
name = "num-integer"
version = "0.1.44"
......@@ -1947,7 +1888,7 @@ dependencies = [
"libc",
"redox_syscall",
"smallvec",
"winapi 0.3.9",
"winapi",
]
[[package]]
......@@ -2247,17 +2188,17 @@ version = "0.5.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "3acd125665422973a33ac9d3dd2df85edad0f4ae9b00dafb1a05e43a9f5ef8e7"
dependencies = [
"winapi 0.3.9",
"winapi",
]
[[package]]
name = "reqwest"
version = "0.10.9"
version = "0.11.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "fb15d6255c792356a0f578d8a645c677904dc02e862bebe2ecc18e0c01b9a0ce"
checksum = "0460542b551950620a3648c6aa23318ac6b3cd779114bd873209e6e8b5eb1c34"
dependencies = [
"base64 0.13.0",
"bytes",
"bytes 1.0.1",
"encoding_rs",
"futures-core",
"futures-util",
......@@ -2270,7 +2211,6 @@ dependencies = [
"lazy_static",
"log",
"mime",
"mime_guess",
"native-tls",
"percent-encoding",
"pin-project-lite 0.2.0",
......@@ -2278,11 +2218,10 @@ dependencies = [
"serde_json",
"serde_urlencoded",
"tokio",
"tokio-tls",
"tokio-native-tls",
"url",
"wasm-bindgen",
"wasm-bindgen-futures",
"wasm-bindgen-test",
"web-sys",
"winreg",
]
......@@ -2305,7 +2244,7 @@ dependencies = [
"spin 0.5.2",
"untrusted",
"web-sys",
"winapi 0.3.9",
"winapi",
]
[[package]]
......@@ -2315,7 +2254,7 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "ffc936cf8a7ea60c58f030fd36a612a48f440610214dc54bc36431f9ea0c3efb"
dependencies = [
"libc",
"winapi 0.3.9",
"winapi",
]
[[package]]
......@@ -2346,15 +2285,9 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "8f05ba609c234e60bee0d547fe94a4c7e9da733d1c962cf6e59efa4cd9c8bc75"
dependencies = [
"lazy_static",
"winapi 0.3.9",
"winapi",
]
[[package]]
name = "scoped-tls"
version = "1.0.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "ea6a9290e3c9cf0f18145ef7ffa62d68ee0bf5fcd651017e586dc7fd5da448c2"
[[package]]
name = "scopeguard"
version = "1.1.0"
......@@ -2515,7 +2448,7 @@ dependencies = [
"cfg-if 1.0.0",
"libc",
"redox_syscall",
"winapi 0.3.9",
"winapi",
]
[[package]]
......@@ -2670,7 +2603,7 @@ dependencies = [
"rand",
"redox_syscall",
"remove_dir_all",
"winapi 0.3.9",
"winapi",
]
[[package]]
......@@ -2719,7 +2652,7 @@ checksum = "6db9e6914ab8b1ae1c260a4ae7a49b6c5611b40328a735b21862567685e73255"
dependencies = [
"libc",
"wasi 0.10.0+wasi-snapshot-preview1",
"winapi 0.3.9",
"winapi",
]
[[package]]
......@@ -2739,27 +2672,24 @@ checksum = "cda74da7e1a664f795bb1f8a87ec406fb89a02522cf6e50620d016add6dbbf5c"
[[package]]
name = "tokio"
version = "0.2.23"
version = "1.2.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "a6d7ad61edd59bfcc7e80dababf0f4aed2e6d5e0ba1659356ae889752dfc12ff"
checksum = "e8190d04c665ea9e6b6a0dc45523ade572c088d2e6566244c1122671dbf4ae3a"
dependencies = [
"bytes",
"fnv",
"futures-core",
"iovec",
"lazy_static",
"autocfg",
"bytes 1.0.1",
"libc",
"memchr",
"mio",
"num_cpus",
"pin-project-lite 0.1.11",
"slab",
"pin-project-lite 0.2.0",
]
[[package]]
name = "tokio-tls"
version = "0.3.1"
name = "tokio-native-tls"
version = "0.3.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "9a70f4fcd7b3b24fb194f837560168208f669ca8cb70d0c4b862944452396343"
checksum = "f7d995660bd2b7f8c1568414c1126076c13fbb725c40112dc0120b78eb9b717b"
dependencies = [
"native-tls",
"tokio",
......@@ -2767,15 +2697,15 @@ dependencies = [
[[package]]
name = "tokio-util"
version = "0.3.1"
version = "0.6.3"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "be8242891f2b6cbef26a2d7e8605133c2c554cd35b3e4948ea892d6d68436499"
checksum = "ebb7cb2f00c5ae8df755b252306272cd1790d39728363936e01827e11f0b017b"
dependencies = [
"bytes",
"bytes 1.0.1",
"futures-core",
"futures-sink",
"log",
"pin-project-lite 0.1.11",
"pin-project-lite 0.2.0",
"tokio",
]
......@@ -2801,7 +2731,6 @@ source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "9f47026cdc4080c07e49b37087de021820269d996f581aac150ef9e5583eefe3"
dependencies = [
"cfg-if 1.0.0",
"log",
"pin-project-lite 0.2.0",
"tracing-attributes",
"tracing-core",
......@@ -2877,15 +2806,6 @@ version = "0.2.2"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "eeba86d422ce181a719445e51872fa30f1f7413b62becb52e95ec91aa262d85c"
[[package]]
name = "unicase"
version = "2.6.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "50f37be617794602aabbeee0be4f259dc1778fabe05e2d67ee8f79326d5cb4f6"
dependencies = [
"version_check",
]
[[package]]
name = "unicode-bidi"
version = "0.3.4"
......@@ -3091,30 +3011,6 @@ version = "0.2.69"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "7e7811dd7f9398f14cc76efd356f98f03aa30419dea46aa810d71e819fc97158"
[[package]]
name = "wasm-bindgen-test"
version = "0.3.19"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0355fa0c1f9b792a09b6dcb6a8be24d51e71e6d74972f9eb4a44c4c004d24a25"
dependencies = [
"console_error_panic_hook",
"js-sys",
"scoped-tls",
"wasm-bindgen",
"wasm-bindgen-futures",
"wasm-bindgen-test-macro",
]
[[package]]
name = "wasm-bindgen-test-macro"
version = "0.3.19"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "27e07b46b98024c2ba2f9e83a10c2ef0515f057f2da299c1762a2017de80438b"
dependencies = [
"proc-macro2",
"quote",
]
[[package]]
name = "web-sys"
version = "0.3.46"
......@@ -3125,12 +3021,6 @@ dependencies = [
"wasm-bindgen",
]
[[package]]
name = "winapi"
version = "0.2.8"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "167dc9d6949a9b857f3451275e911c3f44255842c1f7a76f33c55103a909087a"
[[package]]
name = "winapi"
version = "0.3.9"
......@@ -3141,12 +3031,6 @@ dependencies = [
"winapi-x86_64-pc-windows-gnu",
]
[[package]]
name = "winapi-build"
version = "0.1.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "2d315eee3b34aca4797b2da6b13ed88266e6d612562a0c46390af8299fc699bc"
[[package]]
name = "winapi-i686-pc-windows-gnu"
version = "0.4.0"
......@@ -3165,17 +3049,7 @@ version = "0.7.0"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "0120db82e8a1e0b9fb3345a539c478767c0048d842860994d96113d5b667bd69"
dependencies = [
"winapi 0.3.9",
]
[[package]]
name = "ws2_32-sys"
version = "0.2.1"
source = "registry+https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
checksum = "d59cefebd0c892fa2dd6de581e937301d8552cb44489cdff035c6187cb63fa5e"
dependencies = [
"winapi 0.2.8",
"winapi-build",
"winapi",
]
[[package]]
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ description = "A command line client written in Rust that use Duniter GVA API."
anyhow = "1.0.32"
dup-crypto = { version = "0.43.2", features = [ "bip32-ed25519", "dewif", "mnemonic"] }
graphql_client = "0.9.0"
reqwest = { version = "0.10.9", features = ["blocking", "json"] }
reqwest = { version = "0.11.1", features = ["blocking", "json"] }
rpassword = "5.0.1"
serde = { version = "1.0.105", features = ["derive"] }
structopt = "0.3.18"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment